Tomáš Schmidt

Analytik, GIS špecialista, Hudobník

Realizovaný výskum v oblasti GIS, priestorových databáz a environmentálneho zdravia

Výskumná činnosť v uvedených oblastiach je popísaná v publikovaných článokoch, ktoré si môžete prečítať online v .pdf verzii tu:


Dizertačná práca

Priestorové informačné infraštruktúry a tvorba poznatkov o krajine

Schmidt, T.: Priestorové informačné infraštruktúry a tvorba poznatkov o krajine. Dizertačná práca 2016

Abstrakt: Predkladaná dizertačná práca rieši problematiku identifikácie environmentálneho rizika a  potenciálneho zdravotného rizika vyplývajúceho z kontaminácie podzemnej vody toxickými chemickými prvkami arzén, olovo, ortuť a kadmium na Slovensku ...


Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences

ENVIRONMENTAL RISK FROM THE CONTAMINATION OF GROUNDWATER WITH TOXIC ELEMENTS IN THE SLOVAK REPUBLIC AND BRATISLAVA REGION

Schmidt, T. et al., 2017. Environmental Risk from the Contamination of Groundwater with Toxic Elements in the Slovak Republic and Bratislava Region. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, vol. 12, 2017, No. 2

Abstract: The presented research aims for identification of environmental risk resulting from the contamination of groundwater with toxic elements in Slovakia, and with special focus on the region of the capital of Slovakia, Bratislava. Analyses were carried out at the level of basic settlement units for the chemical elements arsenic, lead, mercury, and cadmium ...


ACTA GEOGRAPHICA UNIVERSITATIS COMENIANAE

Operačné možnosti integrovanej geografickej bázy údajov environmentálneho zdravia

Schmidt, T., et al.: Operational options of integrated geographical database using environmental health data. ACTA GEOGRAPHICA UNIVERSITATIS COMENIANAE, vol. 59, 2015, No. 1, pp. 53-66

Abstract: The presented article is dedicated to the current environmental health research and related issues in the Slovak Republic. The main goal of the article is to describe the comprehensive spatial database containing demographical and environmental health data, to describe its operational options and to compare its operational options on two levels ...


Kartografické listy

Interaktívny mapový klient základnej bázy údajov pre geografický informačný systém s využitím údajov komplexného modelu reliéfu

Petříček, G., Schmidt, T., Mičietová E.: Interactive mapping client of the basic reference dataset for geographical information systems using spatial data derived from digital terrain model. Kartografické listy 2014, 22 (1).

Abstract: The main goal of this article is to put into practice the nowadays trends of digital cartography and show how to expand, share and gain informations of geographical data through interactive mapping client ...


Kartografické listy

Hodnotenie kvality digitálnych výškových modelov generovaných zo ZM 1:50 000

Schmidt, T., Mičietová, E.: Quality assessment of digital elevation models generated from basic maps 1:50 000. Kartografické listy 2012, 20 (2).

Abstract: The aim of this article is to show the design methodology for quality evaluation of digital elevation models. Article contains information about available technical standards that deals with evaluation of the quality of geographic data ...


Kartografické listy

Využitie geografických informačných systémov pri návrhoch urbanistickej štúdie

Schmidt, T.: Proposals for urban studies using geographical information systems. Kartografické listy 2012, 20 (1).

Abstract: The aim of this article is to show, how geographical information systems can be used in urban studies. The article explains which spatial data are necessary for creating high resolution digital elevation model (DEM) and which interpolation method is appropriate ...


Diplomová práca

Hodnotenie kvality digitálnych výškových modelov

Schmidt, T.: Hodnotenie kvality digitálnych výškových modelov. Diplomová práca 2011

Abstrakt: Diplomová práca prináša ucelený návrh metodiky hodnotenia kvality digitálnych výškových modelov. Obsahuje informácie o dostupných technických normách, ktoré sa zaoberajú hodnotením kvality geografických údajov: prvkami, podprvkami kvality geografických údajov, mierami kvality geografických údajov, postupmi hodnotenia, metódami hodnotenia kvality geografických údajov a rovnako metaúdajmi o kvalite geografických údajov ...